Radijo pokalbių ciklas
LIETUVOS GIESMĖ
Skiriama Vydūno metams

Laidų archyvas

Nuotrauka iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų
 
Laidų transliacijų tęsinys – nuo rugsėjo 1 d.

laidoje „Lietuvos giesmė“ pokalbis su LR Seimo Sveikos gyvensenos komisijos pirmininku,
Laikinosios Vakarų Lietuvos regiono atstovų grupės „Į darnią Lietuvą Vydūno keliu”
nariu Dainiumi Kepeniu. Svečią kalbina aktorius Ramūnas Abukevičius.
Aušra Martišiūtė-Linartienė: „Vydūno ėjimas į praeitį buvo ir ateities projektavimas“
2018-06-16
Šį savaitgalį laidoje „Lietuvos giesmė“ (8 val. per Extra FM) aktorius Ramūnas Abukevičius
toliau kalbins Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoją mokslo reikalams,
humanitarinių mokslų daktarę, profesorę Aušrą Martišiūtę-Linartienę.
 
Pašnekovės nuomone: „Vydūnui buvo labai svarbu žvelgti į tautosaką, kaip į senųjų mitų reliktus.
Per mūsų pasakas, per dainas, per jų veikėjus mes galime ateiti iki labai senų laikų.
Vydūnas senuosius laikus sieja su taika, su kūrybiškumo ir gyvybės kultūra, su pagarba gamtai, žmogaus gyvybei.
Eidamas į labai senus laikus Vydūnas kuria idealą ateičiai ir tą idealą perkelia į ateitį, į naujo žmogaus atgimimo laiką,
kai žmogus susivoks, kad karų neturėtų būti, kad svarbiausia yra ugdyti kuriančiąsias žmogaus galias”.
Taip pat laidoje – lietuvių kalbos ir literatūros programos rengėjos ir mokyklinių vadovėlių autorės
mintys apie Vydūno asmenybės bei kūrybos pateikimo moksleiviams ypatumus.
 
Kitą savaitgalį laidoje svečiuosis LR Seimo Sveikos gyvensenos komisijos pirmininkas,
Laikinosios Vakarų Lietuvos regiono atstovų grupės „Į darnią Lietuvą Vydūno keliu” narys Dainius Kepenis.
Projektą, skirtą Vydūno metams, iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
(Vakarų ekspresas“)
 
Tomas Stanikas: „Sveikata Vydūnui yra visos asmenybės darna“
2018-05-25
Paskutinį pavasario ir pirmą vasaros savaitgalį radijo laidoje „Lietuvos giesmė“,
skirtoje Vydūno metams – pokalbis su Vydūno draugijos pirmininku Tomu Staniku apie Vydūno sveikatos filosofiją.
 2013-aisiais – Sveikatingumo metais, ketvirtojo Vydūno knygos „Sveikata. Jaunumas. Grožė“ leidimo pratarmėje Tomas Stanikas rašė:
 
„Sveikata turėtų būti kiekvienam savaime suprantama vertybė. Tačiau gyvenimo patirtis rodo, kad dauguma žmonių
susivokia tik tą vertybę praradę, o beveik visas medicinos mokslas skirtas ligų nustatymui ir jų gydymui, ne visada veiksmingam
ir bene šimteriopai brangesniam negu sveikatos saugojimas. Todėl kiekvienam, netgi tik ekonomiškai galvojančiam žmogui,
turėtų būti priimtinas Vydūno teiginys, kad „daug svarbiau yra rūpintis savo sveikata, negu ligų gydymu“.
 
Žmogus Vydūnui – dvasinė esybė, kurios uždavinys – tarnauti Kūrybos galioms, apreikšti žmoniškumą, o protas ir kūnas tėra tam priemonės.
Todėl ir sveikata Vydūnui yra visos asmenybės darna, „netrukdomas veikimas gyvojo pavidalo esmės, nestabdomas kūrimo vyksmas“,
o „giedrusis žmoniškumas yra tikriausias sveikatos ir apskritai žmoniško gyvenimo pagrindas“.
 
 Šiais žodžiais išsakyta Vydūno sveikatos filosofijos esmė. Norinčiam tapti žmoniškesniu ir sveikesniu,
reikės mokytis „visą savo gyvenimą tvarkyti iš dvasios-sielos“ aukštumų. Šiuolaikiniam žmogui, augusiam „daiktų kultūroje“,
tai tikras iššūkis, tai viso gyvenimo uždavinys“. (Vakarų ekspresas“)
 
Radijo pokalbiai su Tomu Staniku bus transliuojami gegužės 26 d. ir birželio 2 d. (šeštadieniais),
kartojami gegužės 27 ir birželio 3 d. (sekmadieniais), 8 val. per Extra FM.
Svečią Lietuvos nacionalionio kultūros centro garso įrašų studijoje kalbins aktorius Ramūnas Abukevičius.
 
„Vydūno varpas buvo nuslopintas”
2018-05-18
Šį savaitgalį radijo laidoje „Lietuvos giesmė“ – pokalbis su žurnalistu, publicistu, teatro režisieriumi Juozu Ivanausku, kurio iniciatyva
prieš tris dešimtmečius tuometinio Kauno valstybinio dramos teatro rampos šviesą išvydo Gedimino Jankaus regesių drama „Amžinas keleivis“.
 
Juozas Ivanauskas: „Neginčijamas faktas yra tai, jog Kauno dramos teatre mano pastatytas spektaklis „Amžinas keleivis"
atliko savo istorinę misiją išskirtiniu Lietuvai momentu – kilus tautinio atgimimo bangai – 1988 m. pavasarį.
Gaila, kad scenoje regesių drama „Amžinas keleivis“ gyvavo palyginti trumpai
ir net nebuvo padarytas kokybiškas spektaklio vaizdo įrašas, deja... 
 
O juk šiaip pagalvojus, galėjo tokio spektaklio apskritai net nebūti, jeigu ne lemtingas sutapimas –
būtent tais metais Maskvoje aš baiginėjau režisūros studijas V. Ščiukino vardo aukštojoje teatro mokykloje (prie E. Vachtangovo teatro)
ir nusprendžiau pasirinkti Gedimino Jankaus pjesę apie Vydūną savo diplominiam darbui tik todėl, kad jau buvau nemažai skaitęs Vydūno raštų,
 žavėjausi šiuo mąstytoju – idealistu. Tuometinis Kauno dramos teatro vadovas Jonas Vaitkus gan tolerantiškai leido man pasirinkti
kokią tiktai noriu pjesę savo diplominiam darbui, tąkart viską nulėmė Vydūnas – „Amžinas keleivis“.
Prabėgus 30 metų galiu tik apgailestauti, kad lietuvybės puoselėtojo, taurios sielos mąstytojo Vydūno idealai bei vertybės,
deja, taip ir neprigijo 1990 m. kovo mėn. 11 d. nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje.
Vydūno varpas, garsiau suskambęs pirmaisiais Atgimimo metais Lietuvoje, vėliau buvo nuslopintas...“
 
Kodėl? Juozo Ivanausko versija – gegužės 19 d. (šeštadienį), kartojimas 20 d. (sekmadienį), 8 val. per Extra FM.
Svečią Kristijono Lučinsko studijoje Klaipėdoje kalbina Sigutis Jačėnas. Projektą iš dalies finansuoja
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, rengia VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“.
Vydūnas savo namuose Tilžėje apie 1928 m. (iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų)
 
Gegužės 12 d. (kartojimas 13 d.) 8 val. per Extra FM laidoje pokalbio LNKC garso įrašų studijoje tęsinys.
Aktorius Ramūnas Abukevičius kalbina literatūrologą, rašytoją, eseistą, kritiką, vadovėlių vidurinei mokyklai autorių,
Vilniaus universiteto dėstytoją doc. dr. Regimantą Tamošaitį. Taip pat laidoje Vydūno darbo „Karas ir religija“ skaitymai.
Iš vokiečių kalbos vertė Vita Gaigalaitė. Versta iš 1917 m. geguže datuoto autorinio mašinraščio, kuris gautas iš Bronio Kviklio archyvo.
(VYDŪNAS RAŠTAI IV tomas, Vilnius: „Mintis“, 1994). Serija leidžiama nuo 1987 m. Parengė Vaclovas Bagdonavičius.
 
Regimantas Tamošaitis: „Basanavičius, Kudirka, Vydūnas, Maironis, Krėvė
– jie ir yra mūsų dabarties kūrėjai“
2018-05-05
Gegužės 5 d. (kartojimas 6 d.) 8 val. per Extra FM laidoje „Lietuvos giesmė“
fragmentai iš Vydūno draugijos Tarybos narės Rimos Palijanskaitės straipsnio
Vydūnas: motina yra tarsi meilės ugnį namuose kurstanti vaidilutė
(2015 m. publikuoto interneto svetainėje „Šilainės sodas“/ dabar „Šilainės kraštas“)
ir pokalbis su literatūrologu, rašytoju, eseistu, kritiku, vadovėlių vidurinei mokyklai autoriumi,
Vilniaus universiteto dėstytoju doc. dr. Regimantu Tamošaičiu
apie Vydūno idealistinių tekstų dramaturginės kūrybos, teosofinių raštų  ir laikmečio paradoksus...
Svečią LNKC garso įrašų studijoje kalbina aktorius Ramūnas Abukevičius.
 
                                                                                                                   Gintaro Visocko nuotr.
Tris savaitgalius (04.14-15, 04.21-22 ir 04.28-29) 8 val.  Extra FM transliuojamoje
VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ rengiamoje laidoje „Lietuvos giesmė“,
skirtoje Vydūno metams, pokalbis su filosofu, literatūrologu, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėju,
Vydūno draugijos garbės pirmininku dr. Vaclovu Bagdonavičiumi.
Svečią Lietuvos nacionalinio kultūros centro garso įrašų studijoje kalbina aktorius Ramūnas Abukevičius.
 
Kultūros dieną – per radiją ir TV
2018-04-14
Sekmadienį (balandžio 15-ąją) – Kultūros dieną – 8 val. Extra FM transliuojamoje VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ rengiamoje laidoje „Lietuvos giesmė“,
skirtoje Vydūno metams, pokalbis su filosofu, literatūrologu, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėju, Vydūno kūrybos tyrinėtoju ir propaguotoju
dr. Vaclovu Bagdonavičiumi. Svečią Vilniaus studijoje kalbins aktorius Ramūnas Abukevičius. 9 val. per Balticum TV startuos naujas kultūros laidų ciklas
„Po baltų Lietuvą. Padavimų žemėlapis“, skiriamas atkurtos Lietuvos šimtmečiui...(Vakarų ekspresas“)
 
„Tautos augimui reikia visa aukoti“
2018-03-22
Šiandien toji diena, kai prieš 150 metų gimė Vydūnas (Vilhelmas Storostas, 1868–1953) –
rašytojas, filosofas, muzikas, žymiausias Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas.
Aukščiausia vertybe laikydamas žmoniškumą, Vydūnas savo įvairiašake veikla siekė ugdyti sąmoningų ir laisvų žmonių tautą,
kuri būtų iš esmės, o ne paviršiaus dalykuose laisva. Šį tikslą pasiekti, anot Vydūno, galima tik ugdant tautos dvasinę kultūrą, 
– mokslą, meną, dorovę. (Aušra Martišiūtė-Linartienė, Šaltiniai.info)
 
 
Jubiliejaus išvakarėse Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje 
buvo iškilmingai atidengtas Vydūno paminklinis biustas su citata iš didžojo lietuvių humanisto rašytinio palikimo: 
„Tautos augimui reikia visa aukoti“ (skulptorius Stasys Žirgulis, architektas Liucijus Dringelis).
 
 
Artėjančius du savaitgalius radijo laidose „Lietuvos giesmė” (šeštadieniais, kartojimas sekmadieniais 8 val. per Extra FM) skambės pokalbiai,
parengti Nacionalinio Kauno dramos teatro įrašų studijoje (garso rež. Arnoldas Akelaitis). Teatro vadovas, aktorius Egidijus Stancikas kalbins
dramaturgą, prozininką, teatro kritiką, publicistą Gediminą Jankų (03.24) ir aktorių, režisierių, skaitovą Petrą Venslovą (03.31).
 
 
Prieš tris dešimtmečius Petras Venslovas įkūnijo Kauno teatro scenoje Vydūną
Gedimino Jankaus regesių dramoje „Amžinas keleivis“ (spektaklio rež. Juozas Ivanauskas).
Vydūno metais radijo klausytojai išgirs kultūros laidoms nebūdingai aistringus ir ryškius pašnekovų prisiminimus
apie tai, kada ir kuo juos pakerėjo Vydūno asmenybė, kaip gimė dramos sumanymas,
kas buvo kiti legendinio spektaklio kūrėjai ir kodėl šiandienos teatrai nedrįsta atsigręžti į Vydūno dramaturgiją?
Nuotrauka iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų
Vydūno metams − „Lietuvos giesmė“
2018-03-16
Šiemet minime ne tik Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį,
bet ir vieno ryškiausių mūsų kultūros asmenybių − Vydūno (Vilhelmo Storostos, 1868 m. kovo 22 d.)
150-ąsias gimimo metines. Deja, filosofo, literatūrologo, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjo, Vydūno draugijos garbės pirmininko
dr. Vacio Bagdonavičiaus nuomone: „jo gyvenimas nėra toks žinomas, kokio nusipelnė šis įžymus tautos žmogus“.
 
Kovo 17 d. (šeštadienį) 8 val. per Extra FM (kartojimas sekmadienį tuo pačiu laiku)
įžanginėje naujo laidų ciklo „Lietuvos giesmė“ laidoje − fragmentai pokalbių,
kuriuos radijo klausytojai turės galimybę išklausyti artimiausiais Vydūno metų savaitgaliais. 
Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr. Vacys Bagdonavičius,
Maironio lietuvių literatūros muziejaus Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė,
Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas kalbės apie
neįkainojamą Vydūno dvasinio palikimo svarbą tautos ir valstybės gyvenime, apie būtinybę jį skleisti ir aktualizuoti.
Svečius Vilniaus ir Kauno įrašų studijose kalbins aktoriai Ramūnas Abukevičius ir Egidijus Stancikas.
 
Pokalbių intarpuose skambės Vydūno literatūrinio palikimo ir
dr. Vacio Bagdonavičiaus etiudų apie Vydūną „Spindulys esmi begalinės šviesos“ skaitymai:
„Visų vertybių matų matas Vydūnui yra žmoniškumas. Kiek valstybėje jis reiškia, tiek ji yra laisva, nes Vydūno tvirtinimu,
„tame, kas tikrai žmoniška, dieviškumas ir žmoniškumas sutampa“. Kas dieviška – tas ir laisva.
Pati žmoniškumo esmė – dvasios apraiška žmogaus asmenybėje – slypi jo kūno, emocijų ir minčių komplekse.
Toji esmė šį kompleksą ir valdo. O valdo tiek, kiek yra laisva, kiek turi tam galios.
Toji valdymo galia, žmoniškumo esmės vyravimas žmogaus asmenybėje sudaro dorovės pagrindą,
o dorovė – visos kultūros pagrindą. Kur nėra dorovės, ten iš esmės nėra ir kultūros.“
 
Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Partneriai: Vydūno draugija, Nacionalinis Kauno dramos teatras,
Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
Informaciniai partneriai: dienraštis „Vakarų ekspresas“, 
tautinis žinių ir gyvenimo būdo portalas „Alkas.lt“. 
Rengėjas VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“.
Projekto sumanytojas ir vadovas Sigutis Jačėnas.
 
Laidoje skamba Vydūno ir Kristijono Lučinsko muzikos fragmentai.

Laidų archyvas

Laidų ciklą nuo 2018 m. kovo 17 d. savaitgaliais 8:00 transliuoja Extra FM
(88,5 MHz Vilnius / 89,3 MHz Utena / 91,3 MHz Raseiniai / 91,5 MHz Ukmergė / 93,2 MHz Panevėžys / 98,1 MHz Marijampolė /
98,5 MHz Šiauliai / 100,2 MHz Klaipėda / 105,4 MHz Kaune ir internetu http://extrafm.lt/live)

 

NUO 2005 METŲ ĮGYVENDINTI RADIJO IR TV PROJEKTAI

 

 

 

Visos teisės saugomos. Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų adresu sukasiplanetos@gmail.com