ve.lt

„100 metų – 100 šaukinių!
SKIRIAMA Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
Radijo projektas „100 metų – 100 šaukinių“ parengtas pagal Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro leidinį „100 iškiliausių Lietuvos žmonių“ (2009), skirtą Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. Prestižiniame leidinyje pirmą kartą vienoje knygoje populiariai pristatomi žymiausi praeities veikėjai ir per jų biografijas išryškinami esminiai Lietuvos istorijos, visuomenės, kultūros raidos momentai. 100 iškiliausių visų laikų Lietuvos žmonių iš daugiau kaip 300 kandidatų (buvo siūlomi tik mirusieji), kuriuos pateikė Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto mokslinės redakcijos (po to dar papildė Lietuvos mokslų akademijos mokslininkai), atrinko Lietuvos mokslų akademijos tikrieji nariai, nariai korespondentai ir ekspertai. Tarp atrinktųjų yra Lietuvos valstybės veikėjai pradedant Lietuvos karaliumi Mindaugu, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiaisiais kunigaikščiais ir baigiant Lietuvos Respublikos prezidentais, taip pat žymiausi visuomenės, Bažnyčios veikėjai, mokslininkai, menininkai, savo veikla ar kūryba labiausiai nusipelnę Lietuvai ir garsinę jos vardą pasaulyje.

KLAUSYTI►Mindaugas Gediminas Kęstutis Algirdas Vytautas Jogaila Kazimieras Jogailaitis Šventasis Kazimieras Albertas Goštautas Abraomas Kulvietis Martynas Mažvydas Mikalojus Radvila Juodasis Žygimantas Augustas Barbora Radvilaitė Mikalojus Daukša Steponas Batoras Jonas Bretkūnas Merkelis Giedraitis Jonas Karolis Chodkevičius Leonas Sapiega Konstantinas Sirvydas Motiejus Kazimieras Sarbievijus Kazimieras Semenavičius Albertas Kojelavičius-Vijūkas Kristijonas Donelaitis Vilniaus Gaonas Pranciškus Smuglevičius Laurynas Gucevičius LIUDVIKAS MARTYNAS RĖZA Theodoras von Grotthussas Simonas Daukantas Adomas Mickevičius Motiejus Valančius Ignotas Domeika Emilija Pliaterytė Laurynas Ivinskis Antanas Juška Antanas Mackevičius Antanas Baranauskas Žemaitė Jurgis Bielinis Petras Vileišis Jonas Basanavičius Martynas Jankus Vincas Kudirka Jonas Jablonskis Maironis Kazys Grinius Vydūnas Juozas Naujalis Vaižgantas Jurgis Matulaitis Vincas Čepinskis Antanas Smetona Petras Avižonis Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Oskaras Milašius Kazimieras Būga Mykolas Pijus Riomeris Mykolas Biržiška Vincas Krėvė Tadas Ivanauskas Mečislovas Reinys Mykolas Krupavičius Aleksandras Stulginskis Juozas Balčikonis Vladas Jurgutis Kipras Petrauskas Stasys Šalkauskis Vincas Grybas Vincas Mykolaitis-Putinas Juozas Tonkūnas Steponas Darius ir Stasys Girėnas Balys Sruoga Ieva Simonaitytė Povilas Brazdžiūnas Antanas Gustaitis Vytautas Andrius Graičiūnas Juozas Matulis Kazimieras Baršauskas Antanas Gudaitis Adolfas Jucys Salomėja Nėris Adolfas Šapoka Bernardas Brazdžionis Vytautas Kazimieras Jonynas Juozas Miltinis Antanas Maceina Jonas Žemaitis Czeslawas Miloszas Julijonas Steponavičius Algirdas Julius Greimas Adolfas Ramanauskas Vincentas Sladkevičius Marija Birutė Gimbutienė Juozas Lukša Stasys Lozoraitis (vyresnysis) Stasys Krasauskas Romas Kalanta

Radijo šaukiniai nuo 2017 m. vasario 16 d. iki 2018 m. vasario 16 d. antradieniais ir ketvirtadieniais buvo transliuojami Extra FM programoje
(88,5 MHz Vilnius / 89,3 MHz Utena / 91,3 MHz Raseiniai / 91,5 MHz Ukmergė / 93,2 MHz Panevėžys / 98,1 MHz Marijampolė / 98,5 MHz Šiauliai / 100,2 MHz Klaipėda / 105,4 MHz Kaune ir internetu http://extrafm.lt/live)
Projektą iš dalies finansavo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
 

NUO 2005 METŲ ĮGYVENDINTI RADIJO IR TV PROJEKTAI

     
Visos teisės saugomos. Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų adresu sukasiplanetos@gmail.com